คลังความรู้

ข้อสอบเศรษฐกิจพอเพียง พร้อมคำเฉลย ( คำถามและคำตอบเศรษฐกิจพอเพียง )

พิมพ์หน้านี้  |  ส่งให้เพื่อน
วันที่ : 27 มิย. 53

วิชา สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม (รหัส ส32101) ระดับ มัธยมศึกษาปีที่ 2
เรื่อง เศรษฐกิจพอเพียง จำนวน 10 ข้อ
โดย ครูวรสิทธิ์ นุ่มนวลศรี โรงเรียนโนนสุวรรณพิทยาคม
คำสั่ง เลือก คำตอบที่ถูกต้องที่สุด

--------------------------------------------------------------------------------
ข้อที่ 1)
เมื่อเกิดวิกฤตทางเศราฐกิจ ในปี พ.ศ. 2540 แนวพระราชดำริเรื่องเศรษฐกิจพอเพียงถูกนำมาใช้แก้ไขปัญหาอย่างไร
   ให้คนกลับไปทำไร่นาในชนบท
   ให้นำมาประยุกต็ใช้กับทุกคนในทุกสาขาอาชีพ
   ให้ยุติการพัฒนาประเทศไว้ชั่วคราว
   ให้นำมาใช้เฉพาะคนว่างงาน

--------------------------------------------------------------------------------
ข้อที่ 2)
เศรษฐกิจพอเพียง ในความหมายระดับประเทศ คือข้อใด
   ผลิตสินค้าและบริการเลี้ยงตนเองเป็นสำคัญ
   พัฒนาประเทศตามวิถีชีวิตดั้งเดิม
   เน้นการส่งออกมากกว่าบริโภคภายในประเทศ
   ชะลอการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ

--------------------------------------------------------------------------------
ข้อที่ 3)
การแบ่งพื้นที่การเกษตรกรรมตามแนวพระราชดำริในเรื่อง การเกษตรทฤษฎีใหม่ กำนดให้ใช้พื้นที่ร้อยละ 30 พื้นที่ใดให้ใช้เพียงร้อยละ 10 เท่านั้น
   พื้นที่สระน้ำ
   พื้นที่ทำนา
   พื้นที่ปลูกพืชไร่และพืชสวน
   พื้นที่อยู่อาศัยและเลั้ยงสุกร เป็ด ไก่

--------------------------------------------------------------------------------
ข้อที่ 4)
การดำเนินชีวิตประจำวันตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงที่เรียกว่า พออยู่ พอกิน หมายถึงข้อใด
   กินอยู่ตามกำลังฐานะ ไม่เป็นหนี้เป็นสิน
   กินอยู่จากสิ่งที่หาได้ภายในบ้านเท่านั้น
   กินอยู่ตามมีตามเกิด ไม่พึ่งใคร
   กินอยู่จากทรัพย์สอนที่บรรพบุรุษหาไว้ให้

--------------------------------------------------------------------------------
ข้อที่ 5)
หลักเศรษฐกิจพอเพียงสำหรับเกษตรกร หมายถึงการปฏิบัติตามพระราชดำริเรื่อง การเกษตรทฤษฎีใหม่ เพื่อให้เกิดผลดีต่อเกษตรกรอย่างไร
   มีผลผลิตสูง ส่งเป็นสินค้าออกได้
   เป็นเกษตรกรก้าวหน้า มีรายได้สูง
   พออยู่ พอมี พอกิน ไม่มีหนี้สิน
   นำความรู้สมัยใหม่มาใช้

--------------------------------------------------------------------------------
ข้อที่ 6)
เศรษฐกิจพอเพียง มีความหมายตรงกับข้อใดมากที่สุด
   อยู่ดีกินดีตามมาตรฐานสากล
   ใช้จ่ายตามกำลังฐานะของตนเอง
   มีคุณภาพชีวิตที่ดี
   กินอยู่พอประมาณ ไม่ฟุ้งเฟ้อ

--------------------------------------------------------------------------------
ข้อที่ 7)
การเกษตรทฤษฎีใหม่ ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สรุปหลักการสำคัญว่าอย่างไร
   ใช้วิธีการผลิตแบบดั้งเดิม
   ใช้เทคโนโลยีในการผลิต
   ใช้พื้นที่การเกษตรขนาดเล็กให้เกิดประโยชน์สูงสุด
   เพาะปลูกและเลี้ยงสัตว์ควบคู่กันไป

--------------------------------------------------------------------------------
ข้อที่ 8)
การปฏิบัติตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง จะใช้จ่ายเงินเพื่อการลงทุนประกอบอาชีพของตนอย่างไร
   กู้ให้มากเพราะต้องกล้าได้กล้าเสีย
   ไม่กู้มาลงทุนเพราะไม่ยอมมีหนี้สิน
   ใช้จ่ายตามฐานะ ไม่ลงทุนเกินตัว
   ไม่มีรายจ่ายเพื่อการลงทุน

--------------------------------------------------------------------------------
ข้อที่ 9)
เพราะเหตุใด เกษตรกรตามแนวพระราชดำริ การเกษตรทฤษฎีใหม่ จึงต้องร่วมมือจัดตั้งสหกรณ์
   เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้น
   เพื่อส่งเสริมการออมทรัพย์
   เพื่อร่วมมือกับทางราชการ
   เพื่อให้เกษตรกรช่วยเหลือซึ่งกันเและกัน

--------------------------------------------------------------------------------
ข้อที่ 10)
การดำเนินชีวิตอย่างไร จึงจะสอดคล้องกับแนวพระราชดำริเรื่องเศรษฐกิจพอเพียง
   เดินทางสายกลาง และพึ่งพาตนเองเป็นสำคัญ
   ไม่แก่งแย่งแข่งขันกับใคร
   ไม่ก่อหนึ้
   ไม่ลงทุนทำกิจการ

ดูคำตอบ http://www.nwp.ac.th/krusit/test.html

----------- แนวข้อสอบ อีก 20 ข้อ คลิกเลย----

tags:
เรื่องที่เกี่ยวข้อง
ข่าวล่าสุดในหมวดเดียวกันนี้

 
 

 

ข่าววันนี้
ดูทั้งหมด   
บทความดีๆ
ดูทั้งหมด