ประกาศจุฬาราชมนตรี
เรื่อง ดูดวงจันทร์เพื่อกำหนดวันที่ 1 เดือนรอมฎอน
ประจำปีฮิจเราะห์ศักราช 1437
*************

      ตามที่ ได้ประกาศให้พี่น้องชาวไทยมุสลิมทั่วประเทศดูดวงจันทร์เพื่อกำหนดวันที่ 1 เดือนรอมฎอน ประจำปีฮิจเราะห์ศักราช 1437 ในวันอาทิตย์ที่ 5 มิถุนายน พ.ศ. 2559 เวลาหลังดวงอาทิตย์ลับขอบฟ้านั้น
ปรากฎว่า ในวันและเวลาดังกล่าว ไม่มีผู้เห็นดวงจันทร์

      จึงขอประกาศว่า วันที่ 1 ของเดือนรอมฎอน ประจำปีฮิจเราะห์ศักราช 1437
ตรงกับวันอังคารที่ 7 มิถุนายน พ.ศ. 2559

ประกาศ ณ วันที่ 5 มิถุนายน พ.ศ. 2559 

(นายอาศิส พิทักษ์คุมพล)
จุฬาราชมนตรี

เข้าสู่หน้าแรกมุสลิมไทยโพส